A A A

День открытых дверей 26.10.2023

26 Octombrie 2023 | 47

În vederea acordării asistenței juridice populației, ridicării culturii juridice, creșterii nivelului de încredere al cetățenilor în sistemul judiciar, precum și asigurarea accesibilității la justiție la Judecătoria Comrat sediul Central a avut loc «Ziua ușilor deschise» cu participarea studenților facultății de drept din Universitate de Stat din Comrat.

În cadrul întâlnirii cu studenții, președintele instanței de judecată, Igor Botezatu, a vorbit despre structura sistemului judiciar, legislație, instanțe de drept comun, sarcinile și funcțiile instanțelor, competența și competența jurisdicțională a dosarelor, trăsăturile examinării dosarelor penale, modificări ale Codului Penal și Codului de procedură penală, și examinarea dosarelor penale în format electronic.

În discursul său, șef al secretariatului instanței de judecată Liudmila Ivanciuc a povestit despre funcționarea sistemului judecătoresc, noi tehnologii aplicabile, despre servicii de informare care sunt utilizate în sistemul judecătoresc, și anume Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) și sistemul de fixare tehnică a procesului judiciar "SRS Femida".

În afară de acesta, în cadrul activității celor prezenți le-a fost acordată posibilitatea să ia cunoștință cu lucrul grefierului, specialiștilor secției de evidență și documentare procesuală (cancvelaria), specialistului arhiva, expeditorului.

Șef secție de sistematizare, monitorizare și generalizarea practicii judiciare și relații cu publicul Libovi Demerji a povestit amănunt despre ordinea recepționării cererilor de la cetățenii, despre procedura și a arătat sisteme de comunicații audio și video, pentru înregistrarea ședințelor și petrecerea conferințelor video, prin care sunt amenajate săli de ședințe.

Vizitatorii au mai vizitat și sălile de ședință de examinarea dosarelor civile, penale și contravenționale și au aflat trăsăturile petrecerii și examinării dosarelor de diferite categorii.

Studenții în timpul excursiei puteau să pună diferite întrebări care le frămîntă.

Întâlnirea s-a dovedit a fi bogată și informativă. Tinerii au fost sincer recunoscători pentru activitate.

 

 


 

С целью оказания правовой помощи населению, поднятия правовой культуры, повышения уровня доверия граждан к судебной системе, а также обеспечения доступности к правосудию в Суде Комрат центральный офис прошел «День открытых дверей» с участием студентов юридического факультета Комратского Государственного Университета.

В ходе встречи со студентами председатель суда Игор Ботезату рассказал об устройстве судебной системы, законодательстве, о судах общей юрисдикции, задачах и функциях судов, о подсудности и подведомственности дел, особенностях рассмотрения уголовных дел, об изменениях в Уголовном и Уголовно-процессуальных кодексах, и рассмотрении уголовных дел в электронном формате.

В своем выступлении начальник секретариата судебной инстанции Людмила Иванчук рассказала о функционировании судебной системы, применяемых новых технологиях, об информационных сервисах, используемых в судебной системе, а именно Интегрированной программой по управлению делами (PIGD) и о системе технической фиксации судебного процесса "SRS Femida".

Кроме этого, в рамках мероприятия присутствующим была предоставлена возможность ознакомиться с работой секретаря судебного заседания, специалистов отдела учета и процессуального документирования (канцелярия), архивариуса, экспедитора.

Начальник отдела систематизации, мониторинга и обобщения судебной практики и связи с общественностью Любовь Демержи во всех подробностях рассказала о порядке приема заявлений граждан, о делопроизводстве и показала системы аудио- и видео-связи, для записи слушаний и проведения видеоконференций, которыми оборудованы залы судебного заседания.

Также ребята посетили залы суда для рассмотрения гражданских, уголовных дел, дел о правонарушениях и узнали особенности ведения и слушания дел разных категорий.

Студенты во время экскурсии могли задавать любые интересующие их вопросы.

Встреча получилась насыщенной и познавательной. Ребята были искренне благодарны за проведенное мероприятие.