A A A

Taxa de Stat

       Conform prevederilor pct. 3, subpct. 1) şi pct. 4 din Hotărărea Guvernului nr. 712 din 23.09.2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăţi electronice (MPay):

„3. Ministerele, Cancelaria de Stat si alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului si structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate si cele aflate în subordine, instituţiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), autorităţile/instituţiile publice si organizaţiile de stat autonome, subordonate sau înfiinţate de Guvern, în limitele competenţelor prevăzute de lege:

1) vor utiliza serviciul guvernamental de plăţi electronice (MPay) pentru încasarea plăţilor de la persoanele fizice si juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăţilor pentru amenzi si majorări de întârziere (penalităţi) si altor plăţi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor.”

          Această direcție are ca obiectiv principal asigurarea unei monitorizări eficiente și transparente a confirmărilor de plată, eliminând, în același timp, întârzierile și inconveniențele asociate utilizării conturilor IBAN pentru plățile directe.
          În acest context, devine indispensabil ca toate instanțele de judecată să se abțină de la distribuirea datelor bancare, inclusiv a conturilor IBAN, către justițiabili.
          În schimb, justițiabilii vor fi informați cu privire la obligativitatea efectuării plăților aferente taxelor de stat și taxelor de timbru exclusiv prin intermediul platformei MPay. Această abordare va simplifica procedura de plată, va reduce complexitatea procesului și va promova transparența financiară (link de mai jos).


Lista serviciilor disponibile prin intermediul MPay (https://mpay.gov.md/)