A A A

ANUNȚ

30 Martie 2021 | 165

DISPOZIŢIE  nr. 20

 

cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea prevenirii

răspîndirii infecției COVID-19

 

29 martie 2021                                                                       mun.Comrat

                   

Întru executarea  Hotărîrii nr. 51 din 19 martie 2021 Comisiei extraordinare de sănătate publică, recomandărilor Hotărîrii nr.12 din 14 martie 2021 a Comisiei extraordinare de sănătate publică, din motivul că, sediul Central, Vulcănești și Ceadîr-Lunga se află în zona roșu după numărul persoanelor infectați cu Covid-19,

 

D I S P U N:

 

 1. A prelungi pînă pe data de 18 aprilie 2021 acțiunea Dispoziției nr.15 din 02.03.2021, aprobată de către vicepreședinte interimar Igor Botezatul.
 2. A prelungi regim special, limitat de desfășurare a ședințelor de judecată în cadrul  Judecătoriei Comrat, după cum urmează:
 3. după posibilitate, la discreția judecătorului asigurarea examinării în mod prioritar în perioada din 30 martie pînă 18 aprilie 2021 se vor examina doar cauzele: în materie penală, civilă și contravențională care nu pot fi amânate.
 4. Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va proceda la preschimbarea, din oficiu, a termenelor de judecată, prin amânarea şedinţelor după data de 18.04.2021 (dată pasibilă revizuirii în funcţie de conjunctură), cu înştiinţarea obligatorie a participanților despre măsurile operate (informații care pot fi  consultate inclusiv pe portalul naţional al instanţelor de judecată - https://www.instanţe.justice.md cât şi, nemijlocit, pe pagina web a Judecătoriei  Comrat - https://jco.instante.justice.md/)
 5. Accesul tuturor persoanelor în Direcțiile care au program de lucru cu publicul serestricționează în aşa fel încât depunerea cererilor şi eliberarea actelor solicitate seva efectua prin adresa de e-mail şi/ ori adresa poștală a sediilor corespunzătoare a instanței.
 6. Eliberarea documentelor solicitate se va efectua miercuri și vineri de la ora 9.00 pînă la orele 16.00, cu respectarea restricțiilor - se va permite accesul doar a câte două persoane.
 7. Informaţia despre persoanele cu simptome care suscită suspecții va fi comunicată, de îndată, administraţiei instanţei judecătoreşti, cu înştiinţarea completului de judecată în şedinţa căruia urma să se prezinte persoana.
 8. Judecătorii şi personalul auxiliar se vor prezenta la serviciu în regim normal de lucru (08.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00).
 9. Prezenta dispoziţie se pune în executare începând cu data de 30.03.2021 şi va continua până în data de 18.04.2021 inclusiv, cu posibilitatea de modificare în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice în stat.
 10. Dispoziţia se afişează pe panourile informative din sediile instanţei şi se publică pepagina web a Judecătoriei Comrat.
 11. Controlul executării dispoziţiei revine vicepreședintelui interimar şi şefului Secretariatului Judecătoriei Comrat.

 

 

Vicepreședinte interimar

Judecătoriei Comrat                                                            Igor BOTEZATU


РАСПОРЯЖЕНИЕ № 20

 

относительно мер, которые необходимо предпринять в целях предупреждения распространения инфекции COVID-19

 

29 марта 2021 года                                                           мун. Комрат

                   

Во исполнении Постановления № 51 от 19 марта 2021 г. Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, рекомендаций Постановления Чрезвычайной комиссии Гагаузии по общественному здоровью №12 от 14 марта 2021, в связи с тем, что центральный офис, офисы Вулкэнешть и Чадыр-Лунга находятся в красной зоне по числу зараженных Covid-19,

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

 

 1. действие Распоряжения 15 от 02.03.2021 года, утвержденное исполняющим обязанности заместителем председателя Игор Ботезату до 18 апреля 2021 года.
 2. Продлить специальный, ограниченный режим проведения судебных заседаний в рамках Суда Комрат, следующим образом:
 3. по возможности на усмотрение судьи обеспечение приоритетного рассмотрения в период с 30 марта по 18 апреля 2021 года только: уголовных, гражданских дел и материалов о правонарушениях, которые не терпят отлагательств.
 4. По всем остальным категориям дел, судья, по своему усмотрению переназначит рассмотрение дел, путем отложения судебных заседаний на дату после 18.04.2021 года (дата подлежит рассмотрению с учетом обстоятельств), с обязательным уведомлением участников процесса о всех предпринятых действиях (информацию можно узнать, включительно, и на национальном сайте судебных инстанций - https://www.instante.justice.md а также непосредственно на web странице суда Комрат - https://jco.instante.justice.md/)
 5. Доступ всех лиц ограничивается таким образом, что прием заявлений будет осуществляться посредством почтового ящика установленного в фойе судебной инстанции, посредством электронной почты и/или почтовому адресу соответствующих офисов судебной инстанции.
 6. ыдача запрашиваемых документов, будет осуществляться в среду и пятницу с 9.00 до 16.00 часов, с соблюдением ограничений - доступ в судебную инстанцию только по два человека.
 7. Информация о лицах с симптомами, вызывающими подозрения будет незамедлительно сообщена администрации судебной инстанции, с уведомлением состава суда, на заседание которого должно было явиться лицо.
 8. Судьи и вспомогательный персонал будут являться на рабочие места в нормальном рабочем режиме (08.00-17.00, обеденный перерыв 12.00-13.00).
 9. Настоящее распоряжение подлежит исполнению, начиная с 30.03.2021 года и по 18.04.2021 года включительно, с возможностью изменения в зависимости от результатов развития эпидемиологической ситуации в стране.
 10. Распоряжение размещается на информационном пано офисов инстанции и публикуется на web странице Суда Комрат.
 11. Контроль исполнения распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя и начальника секретариата Суда Комрат.

 

И. о. заместителя председателя

          суда Комрат                                                                  Игор БОТЕЗАТУ