A A A

ANUNȚ

06 Mai 2021 | 40

DISPOZIȚIA  Nr.26

 «Сu privire la regimul de activitate al Judecătoriei Comrat, post regim special instituit»

29 aprilie 2021                                                                       mun.Comrat

 

         În conformitate cu Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 15 din 28 aprilie 2021 pentru controlul constituţionalităţii al Hotărârii Parlamentului privind declararea stării de urgenţă nr. 49 din 31 martie 2021, Hotărârea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 54 din 29 aprilie 2021.

În scopul protejării personalului judecătoriei Comrat și prevenirii transmiterii infecției COVID-19, în conformitate cu prevederile art.16 alin.1 și art. 45 alin. 1 din Legea privind organizarea judecătorească,

DISPUN:

  1. Începînd cu data de 29 aprilie 2021, Judecătoria Comrat revine la programul de muncă obișnuit cu program de muncă de la 08:00-17:00, pauza de masă între ora 12:00-13:00.
  2. Intrarea în clădirile Judecătoriei Comrat sediul central, sediul Vulcănești și sediul Ceadîr-Lunga este permisă cu respectarea următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID-19:

2.1 respectării distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru;

              2.2 prevenirea obligatorie a igienizatoarelor de mână la intrare;

2.3 acces pentru vizitatori cu măşti. Masca trebuie să acopere atît gura, cît şi nasul.

  1. A considera ca abrogate din 29 aprilie 2021 Dispoziții vicepreședintelui interimar Judecătoriei Comrat I. Botezatu:

          - № 22 «cu privire la măsuri care urmează a fi întreprins în scopul prevenirii         răspândirii a infecției COV1D-19 în perioada regimului de urgență în Republica Moldova» din 02.04.2021,

 - № 24 «cu privire la măsuri care urmează a fi întreprins în scopul prevenirii răspândirii a infecției COV1D-19 în perioada regimului de urgență în Republica Moldova» din 19.04.2021.

  1. Controlul asupra executării dispoziției se efectuează de către vicepreședintele interimar al Judecătoriei Comrat Igor Botezatu.
  2. Specialistului principal serviciu resurse umane Bejenari О. a aduce la cunoștința angajaților conținutul prezentei dispoziții.

 

Vicepreședinte interimar

Judecătoriei Comrat                                                            Igor BOTEZATU


РАСПОРЯЖЕНИЕ № 26

«относительно режима деятельности суда Комрат после специально установленного режима»

 

29 апреля 2021 года                                                            мун.Комрат

 

          В соответствии с Постановлением Конституционного Суда № 15 от 28 апреля 2021 г. по контролю за конституционностью Постановления Парламента об объявлении чрезвычайного положения № 49 от 31 марта 2021 г., Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 54 от 29 апреля 2021.

           В целях защиты персонала суда Комрат и предотвращения передачи инфекции COVID-19, в соответствии с положениями ст.16 ч.l) ст.45 ч.1) Закона «о судоустройстве»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

  1. Начиная с 29 апреля 2021 года Суд Комрат возвращается к обычному режиму работы, график работы с 08:00-17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00-13:00 часов.

        2. Вход в здания Суда Комрат центральный офис и офисы Вулкэнешть и Чадыр-Лунга допускается при соблюдении следующих мер по контролю и борьбе с инфекцией COVID-19:

2.1. соблюдения социальной дистанции между людьми не менее 1 (одного) метра;

2.2. обязательная профилактика дезинфицирующими средствами для рук на входе;

2.3. доступ посетителей в масках. Маска должна закрывать рот и нос.

         3. Считать утратившими силу с 29 апреля 2021 года Распоряжения заместителя председателя суда Комрат И. Ботезату:

- № 22 «относительно мер, которые необходимо предпринять в целях предупреждения распространения инфекции COVID-19 в период чрезвычайного положения в Республике Молдова» от 02.04.2021 года,

- № 24 «относительно мер, которые необходимо предпринять в целях предупреждения распространения инфекции COVID-19 в период чрезвычайного положения в Республике Молдова» от 19.04.2021 года.

          4. Контроль исполнения распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Суда Комрат Игор Ботезату.

     5. Главному специалисту службы человеческих ресурсов Олесе Беженарь довести до сведения сотрудников судебной инстанции содержание настоящего распоряжения.

 

И. о. заместителя председателя

суда Комрат                                                                   Игор БОТЕЗАТУ