A A A

Anunț

21 Iulie 2023 | 111

ANUNȚ

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Comrat organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante -3 unități.

 

Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

 

Denumirea funcției publice

Cerințe specifice minime stabilite de Clasificatorul Unic al Funcțiilor Publice

Termenul limită pentru depunerea documentelor

Grefier 3 unități

- elementele de bază ale ţinerii manuale a lucrărilor de secretariat

- abilităţi de utilizare a computerului

- cunoasterea limbii de stat

- experiență în muncă nu e obligatorie

09 august 2023

 

 Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

 -   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă;

-  copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-   documentele de evidenţă militară – pentru recrutați şi rezervişti;

-   cazierul judiciar;

-   certificat medical.

 

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţământ acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

 

 

Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

Codul Familiei al Republicii Moldova din 17.07.2014;

Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004;

Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

 

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din cadrul instanței judecătorești;

Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale;

Alte acte legislative.

 

 

Pentru informaţii suplimentare:

Telefon de contact: (0298)2-58-97 e-mail   jco@justice.md

Adresa poştală: mun. Comrat, str. Lenin, 242

Persoana de contact:

L.Ivanciuc Șef al secretariatului Judecătoriei Comrat


Суд Комрат центральный офис объявляет конкурс на замещение временно вакантных государственных должностей секретарей судебного заседания (3 единицы).

Опыт работы - не обязателен.

Крайний срок подачи документов: до 09 августа 2023 года.

Справки по телефону: 0 (298) 2-58-97.