A A A

Anunț

24 Noiembrie 2023 | 138

ANUNȚ

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Comrat prelungește procedura de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de:

 

Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

 

Denumirea funcției publice

Cerințe specifice minime stabilite de Clasificatorul Unic al Funcțiilor Publice

Termenul limită pentru

depunerea documentelor

Grefier

- elementele de bază ale ţinerii manuale a lucrărilor de secretariat

- abilităţi de utilizare a computerului

- cunoasterea limbii de stat

- experiență în muncă nu e obligatorie

01.12.2023

 

 Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

-   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă;

-  copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-   documentele de evidenţă militară – pentru recrutați şi rezervişti;

-   cazierul judiciar;

-   certificat medical.

 

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţământ acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

1. Constituţia Republicii Moldova

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din cadrul instanței judecătorești;

Instrucțiune cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel, aprobată conform hotărîrii Consiliului Superior al Magistraturiinr. 142/4  din  04.02.2014.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Telefon de contact: 0(298)2-58-97 

e-mail:   jco@justice.md

Adresa poştală: mun. Comrat, str. Lenin, 242

Persoana de contact:

L.Ivanciuc Șef al secretariatului Judecătoriei Comrat