A A A

AVIZ / ОБЪЯВЛЕНИЕ

16 Martie 2020 | 122

DISPOZIŢIE  nr. 8

cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea prevenirii

răspîndirii infecției COVID-19

 

16 martie 2020                                                                mun.Comrat

 

    având în vedere situația atestată prin Hotărârea extraordinară de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 (nr. 6 din 10.03.2020), în baza recomandărilor adresate de Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti (nr. 01.1/215 din 11.03.2020) şi cele parvenite de la Consiliul Superior al Magistraturii în data de 10.03.2020 şi de 11.03.2020.

  În scopul protejerii personalului judecătoriei Comrat și prevenirii transmiterii infecției COVID-19, în conformitate cu prevederile art.16 alin.1 și art.45 alin. 1 din Legea privind organizarea judecătorească, Judecătoria Comrat consideră necesar o abordare  coordonată în privința acestei situații, prin asigurarea implementării unitate a măsurilor de protecție, -

 

D I S P U N :

 

 1. Se instituie un regim special, limitat de desfășurare a ședințelor de judecată în cadrul  Judecătoriei Comrat, după cum urmează:
 •       se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părţilor şi cauzele urgente, a căror amânare va fi în măsură a prejudicia interesele justiţiei, dintre care:
  • în materie penală/contravențională - aplicarea şi/ sau prelungirea măsurilor procesualede constrângere, autorizarea acțiunilor de urmărire penală şi a măsurilor speciale de investigații efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție şi aplicarea măsurilor de siguranță;
  • În materie civilă/ decontencios administrativ - aplicarea măsurilor deprotecție în cazurilede violență în familie şi în cauzele cu procedurăspecială (încuviințarea spitalizării forțate şi tratamentului forțat, încuviințarea examenului psihiatric sau spitalizării în staționarul de psihiatrie), luare în custodie a străinilor.
  • Pe toate cauzele în materie civilă/penală şi contravențională la care completul de judecată a amânat deliberare.
 1.        Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va proceda la preschimbarea, din oficiu, a termenelor de judecată, prin amânarea şedinţelor după data de 01.04.2020 (dată pasibilă revizuirii în funcţie de conjunctură), cu înştiinţarea obligatorie a participanților despre măsurile operate (informații care pot ficonsultate inclusiv pe portalul naţional al instanţelor de judecată - https://www.instanţe.justice.md cât şi, nemijlocit, pe pagina web a JudecătorieiComrat - https://jco.instante.justice.md/)
 2.      Accesul tuturor persoanelor în Direcțiile care au program de lucru cu publicul serestricționează în aşa fel încât depunerea cererilor şi eliberarea actelor solicitate seva efectua prin adresa de e-mail şi/ ori adresa poștală a sediilor corespunzătoare a instanței. În cazuri excepționale (de exemplu, ridicarea actelor de dispozițieexecutorii şi irevocabile) se va permite accesul doar a câte o persoană, pe rând.
 3.       Informaţia despre persoanele cu simptome care suscită suspecții va fi comunicată, de îndată, administraţiei instanţei judecătoreşti, cu înştiinţarea completului de judecată în şedinţa căruia urma să se prezinte persoana.
 4.      Judecătorii şi personalul auxiliar se vor prezenta la serviciu în regim normal de lucru (08.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00).
 5.      Prezenta dispoziţie se pune în executare începând cu data de 16.03.2020 şi va continua până în data de 31.03.2020 inclusiv, cu posibilitatea de modificare în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice în stat.
 6.      Dispoziţia se afişează pe panourile informative din sediile instanţei şi se publică pepagina web a Judecătoriei Comrat.
 7.      Controlul executării dispoziţii revine vicepreședintelui şi şefului Secretariatului Judecătoriei Comrat.

 

 

Vicepreședintele

Judecătoriei Comrat                                                            Igor BOTEZATU

 


 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 08

 

относительно мер, которые необходимо предпринять в целях предупреждения распространения инфекции COVID-19

 

16 марта 2020 года                                                            мун.Комрат

 

           С учетом ситуации, отмеченной в решении Национальной чрезвычайной комиссии относительно эволюции эпидемиологической ситуации инфекции COVID-19 (№ 6 от 10.03.2020 года), на основании рекомендаций, адресованных Агентством Администрирования Судебных Инстанций (№ 01.1/215 от 11.03.2020 года) и, поступивших от Высшего Совета Магистратуры 10.03.2020 года и 11.03.2020 года.

           В целях защиты персонала суда Комрат и предотвращения передачи инфекции COVID-19, в соответствии с положениями ст.16 ч.l) ст.45 ч.1) Закона «о судоустройстве», суд Комрат считает необходимым применить скоординированный подход в этой ситуации, путем обеспечения внедрения мер защиты, -

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

 

 1. Создать специальный, ограниченный режим проведения судебных заседаний в рамках Суда Комрат, следующим образом:

a) будут рассматриваться дела, которые, согласно нормативным требованиям, рассматриваются без уведомления сторон и срочные дела, отложения которых ущемят интересы правосудия, из которых:

 по уголовным делам и делам о правонарушении – применение или продление мер процессуального принуждения, разрешение действий по уголовному преследованию и специально-розыскных мер, произведенных с разрешения судьи по уголовному преследованию и применения мер по обеспечению иска;

— по гражданским делам и по делам административного суда – применение мер защиты, в случаях насилия в семье и по делам специального производства (одобрение принудительной госпитализации и принудительного лечения, одобрение психиатрического осмотра или госпитализации в стационар психиатрии), взятие на содержания иностранных граждан.

— по всем гражданским/уголовным делам и делам о правонарушениях, по которым состав суда отложился в совещательную комнату.

 1.    По всем остальным делам, судья, по своему усмотрению переназначит рассмотрения дел, путем отложения судебных заседаний на дату после 01.04.2020 года (), с обязательным уведомлением участников процесса о всех предпринятых (информацию можно узнать, включительно, и на национальном сайте судебных инстанций - https://www.instante.justice.md а также непосредственно на web странице суда Комрат - https://jco.instante.justice.md/)
 2.      Доступ всех лиц, имеющих рабочую программу с общественностью ограничивается таким образом, что подача заявлений и выдача запрашиваемых документов будет иметь по электронной почте и/или почтовому адресу соответствующих офисов судебной инстанции. В исключительных случаях (например, получение исполнительных и вступивших в силу документов) разрешается доступ по одному человеку, по очереди.
 3.      Информация о лицах с симптомами, вызывающими подозрения будет незамедлительно сообщена администрации судебной инстанции, с уведомлением состава суда, на заседание которого должно было явиться лицо.
 4.    Судьи и вспомогательный персонал будут являться на рабочие места в нормальном рабочем режиме (08.00-17.00, обеденный перерыв 12.00-13.00).
 5.     Настоящее распоряжение подлежит исполнению, начиная с 16.03.2020 года и по 31.03.2020 года включительно, с возможностью изменения в зависимости от эволюции эпидемиологической ситуации в государстве.
 6.    Распоряжение размещается на информационном пано офисов инстанции и публикуется на web странице Суда Комрат.
 7.    Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя председателя и начальника секретариата Суда Комрат.

 

 

 

Заместитель председателя

Суда Комрат

ИГОР БОТЕЗАТУ