A A A

AVIZ / ОБЪЯВЛЕНИЕ

02 Iulie 2020 | 60

DISPOZIȚIE № 27

01 iulie 2020                                                                                          mun.Comrat

 

 

 

,,Cu privire la măsurile de organizare a activității Judecătoriei Comrat, in legătură cu cazul de COVID-19 confirmat în Judecătoria Comrat sediul Vulcănești,,

 

          În temeiul Hotărârii nr. 18 din 24 iunie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, Legii nr. 69  din  21.05.2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative și Legii privind organizarea judecătorească nr.514-XIII din 06.07.1995,

 

O R D O N :

 

1. În consecința faptului că un angajat al Judecătoriei Comrat sediul Vulcănești a fost diagnosticat  cu COVID-19, începând cu 01 iulie 2020, în cadrul Judecătoriei Comrat sediul Vulcănești, se instituie regim special de muncă.

2. Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor categoriilor de personal din cadrul Judecătoriei Comrat sediul Vulcănești.

3. Judecătoria Comrat sediul Vulcănești va asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control si combatere a infecției COVID-19:

- asigurarea respectării distanței sociale pentru personal de minim 1 (unu) metru;

- respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

- respectarea regulilor de igienă respiratorie;

- monitorizarea personală de fiecare persoană a stării de sănătate;

- purtarea măștilor în Judecătoriei Comrat sediul Vulcănești este obligatorie, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie sa acopere atât gura, cat si nasul.

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru о perioadă pînă 15 iulie 2020 inclusiv.

4. Se atrage la serviciu numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la locul de muncă, ceilalți vor munci la domiciliu.

5. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, se organizează munca la domiciliu, asigurată la distanță, cu îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției pe care о dețin. Șefii subdiviziunilor vor realiza controlul și evidența necesară a activității acestei categorii de personal. În cazul asistenților judiciari și grefierilor prezența acestora la serviciu sau munca la domiciliu, va fi decisă de către vicepreședintele al Judecătoriei Comrat.

6. Prestând munca la domiciliu, angajatul este obligat în programul orelor de lucru să se afle la domiciliul său, să execute atribuțiile de serviciu folosind mijloacele de comunicare (internet, telefon, fax) și utilajul necesar, în vederea executării eventualelor indicații date de vicepreședintele instanței. Angajatul are obligația să mențină în stare funcțională dispozitivele electronice de comunicare și să verifice periodic cutia poștală electronică.

7. Administrator al Judecătoriei Comrat sediul Vulcănești va continua monitorizarea respectării normelor pentru igienizarea și dezinfectarea tuturor spațiilor în Judecătoriei Comrat sediul Vulcănești.

8. Se vor examina cauzele în materie civilă, penală și de contencios administrativ în care este instituită procedura de examinare fără participarea părților și cauzele ce vizează persoanele aflate sub măsuri preventive, - arestul (mandate de arestare), a cauzelor administrative pentru care sunt instituite termene restrânse de examinare, de către  judecătorului Judecătoriei Comrat sediul Vulcănești.

9. Ședințele de judecată fixate pentru data de 01-15 iulie 2020 se contramandează, despre ce părțile vor fi înștiințate de personalul instanței. Nu vor fi contramandate cauzele indicate în pct.8 și cele care se află în stadia pronunțării hotărârii.

10. Accesul în Judecătoria Comrat sediul Vulcănești a persoanelor terțe, se limitează.

11. Toți justițiabilii și persoanele interesate sunt îndemnate să depună cererile și alte acte prin poștă, sau poșta electronică (jvl@justice.md).

12. În cazul în care justițiabilii nu au acces la niciunul din mijloacele indicate mai sus, însă se prezintă la Judecătoriei Comrat sediul Vulcănești pentru depunerea cererilor, serviciul de pază de la intrarea în clădirii instanței va anunța persoanele responsabile din cadrul secției evidență și documentare procesuală.

13. În cazul ședințelor de judecată fixate pentru examinare cu prezența părților, accesul acestora în Judecătoriei Comrat sediul Vulcănești se va permite doar după înregistrarea datelor de identificare a acestora și doar in bază de citație pentru ziua respectivă, aspect ce urmează a fi verificat obligatoriu de către serviciul de pază.

14. Dispoziției se aduce la cunoștința tuturor angajaților Judecătoriei Comrat sediul Vulcănești și se publică pe pagina web a instanței.

15. Controlul executării prezentului dispoziția se dispune vicepreședintelui Judecătoriei Comrat.

                  

 

                             

                                                                                                                                       

Vicepreședintele

judecătoriei Comrat                                                                 Igor BOTEZATU

 

 


РАСПОРЯЖЕНИЕ № 27

01 июля 2020 года                                                                      мун.Комрат

 

,,О мерах организации деятельности Суда Комрат, в связи со случаем COVID-19, подтвержденным в Суде Комрат офис Вулкэнешть,

 

          На основании Решения Национальной Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям Общественного Здравоохранения № 18 от 24 июня 2020 года, Закона № 69 от 21.05.2020 об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты и Закона о судоустройстве №514-XIII от 06.07.1995,

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ :

 

1. В результате того, что у сотрудника Суда Комрат офис Вулкэнешть был диагностирован COVID-19, начиная с 01 июля 2020 года, в Суде Комрат офис Вулкэнешть, устанавливается специальный режим труда.

2. Положения настоящего приказа применимы ко всем категориям персонала Суда Комрат офис Вулкэнешть.

3. Суд Комрат офис Вулкэнешть обеспечит строгое соблюдение следующих мер по контролю и борьбе с инфекцией COVID-19:

- обеспечение социальной дистанции персоналом минимум 1 (один) метр;

- соблюдение правил гигиены рук;

- соблюдение правил дыхательной гигиены;

- личный мониторинг каждым лицом состояния здоровья;

- ношения масок в Суде Комрат офис Вулкэнешть является обязательным, если по какой-либо ситуации не может быть соблюдена социальная/физическая. Маска должна покрывать как рот, так и нос.

Положения данного приказа применимы на период до 15 июля 2020 года включительно.

4. К работе привлекается только персонал необходимый для обеспечения деятельности учреждения, деятельность которых требует обязательного присутствия на рабочем месте, остальные будут работать на дому.

5. Для персонала, работа которого не требует обязательного присутствия на рабочем месте, будет организована дистанционно работа на дому, с выполнением имеющихся функциональных обязанностей. Начальники подразделений организуют необходимый контроль и учет деятельности этой категории персонала. Что касается помощников судьи и секретарей судебного заседания их присутствие на роботе или работа на дому, будет решаться заместителем председателя Суда Комрат.

6. Выполняя работу на дому, работник в рабочее время обязан находиться по месту своего жительства, выполняя должностные обязанности, используя средства общения (интернет, телефон, факс) и оборудование, необходимое для выполнения указаний заместителя председателя инстанции. Работник обязан содержать в рабочем состоянии электронные устройства связи и проверять периодически электронную почту.

7. Администратор суда Комрат офис Вулкэнешть продолжит мониторинг соблюдения норм по гигиене и дезинфекции всех помещений Суда Комрат офис Вулкэнешть.

8. Будут рассмотрены судьей Суда Комрат офис Вулкэнешть гражданские, уголовные дела, дела административного суда процедура рассмотрения которых предусматривает без участия сторон, а также дела, в отношении лиц, находящихся под предварительной мерой – арест (ордер на арест), административные дела, по которым установлены ограниченные сроки рассмотрения.

9. Судебные заседания, назначенные на период 01-15 июля 2020 года будут отложены, о чем стороны будут уведомлены персоналом инстанции. Не будут отложены дела, указанные в п.8 и находящиеся на стадии оглашения решений.

10. Ограничивается доступ третьих лиц в здание Суда Комрат офис Вулкэнешть.

11. Всем тяжущимся м заинтересованным лицам настоятельно рекомендуется подавать заявления и документы по почте или на электронную почту (jvl@justice.md).

12. В случае, если тяжущиеся не имеют доступа ни к одному из вышеуказанных средств, но явились в Суд Комрат офис Вулкэнешть для подачи заявлений, служба охраны у входа в здание суда сообщит ответственным лицам отдела учета и процессуального документирования.

13. В случае проведения судебных заседаний, назначенных с участием сторон, их доступ в Суд Комрат офис Вулкэнешть будет разрешен лишь после регистрации их идентификационных данных и только на основании повестки на соответствующий день, что должно быть проверено в обязательном порядке службой охраны.

14. Данное распоряжение доводится до сведения всех сотрудников Суда Комрат офис Вулкэнешть и публикуется на web странице инстанции.

15. Контроль исполнения данного распоряжения возлагается на заместителя председателя Суда Комрат.

                  

                                                                                                                                       

Заместитель председателя

суда Комрат

Игор БОТЕЗАТУ